:

ბელორუსის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში საბუთების მიღების ვადის გაგრძელების შესახებ 2022/2023 სასწავლო წლისთვის

22.11.2022 г.

საგანმანათლებლო დაწესებულება „ბელორუსის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ ავრცელებს ინფორმაციას, რომ 2022-2023 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების საბუთების მიღების ვადა უცხოელ სტუდენტთა სამედიცინო ფაკულტეტზე 1-ელ კურსზე სწავლისთვის გაგრძელდა 2023 წლის 1 იანვრამდე.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სასწავლო პროცესი უნივერსიტეტში ტარდება უცხოელი სტუდენტების სამედიცინო ფაკულტეტზე სპეციალობებში: «ზოგადი მედიცინა» (სწავლა რუსულ ან ინგლისურ ენაზე), «სტომატოლოგია» (სწავლა რუსულ ან ინგლისურ ენაზე), «ფარმაცია» (სწავლა რუსულ ან ინგლისურ ენაზე). უცხოელი სტუდენტებისთვის მედიცინის ფაკულტეტის I კურსზე ჩასაბარებლად საჭირო საბუთების ნუსხა მოწოდებულია მისამართზე 220083, მინსკი, ძერჟინსკის გამზ.83, კორპუსი 5, მე-2 სართული, 224ა კაბინეტი. ინფორმაციის მისაღებად დაკავშირება შესაძლებელია შემდეგ სატელეფონო ნომერზე: +375 17 378-19-58. ელ.ფოსტა: pk@bsmu.by.

გარდა ამისა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ ჩაირიცხონ ბელორუსის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესიული ორიენტაციისა  და წინასაუნივერსიტეტო მომზადების ფაკულტეტებზე. პროფესიონალური ორიენტაციისა და წინასაუნივერსიტეტო მომზადების ფაკულტეტებზე (უცხო მოქალაქეთა მოსამზადებელი განყოფილება) იღებს უცხოელ მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ დასრულებული საშუალო განათლება (უმაღლესი განათლება) ან პროფესიული-ტექნიკური განათლება ან საშუალო სპეციალიზებული განათლება ინგლისური, რუსული, ბიოლოგიის, ქიმიის შესასწავლად. წინასაუნივერსიტეტო მომზადების ფაკულტეტი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მოსამზადებელი განყოფილება) ახორციელებს მომზადებას ინგლისურ ან რუსულ ენებზე. სწავლის ვადა შეადგენს 8-10 თვეს, მოსამზადებელი განყოფილების დამთავრების შემდეგ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ეძლევათ სერთიფიკატები (დამადასტურებელი საბუთი), რომლითაც ეძლევათ უფლება ჩაირიცხონ 1 კურსზე ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მისაღები გამოცდების (ჩარიცხვის) გარეშე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის (დსთ) სამედიცინო და ბიოლოგიურ სპეციალობებში.

2022-2023 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მოსამზადებელ განყოფილებაში (პროფესიონალური ორიენტაციის ფაკულტეტი და წინასაუნივერსიტეტო სწავლება) მოწვევისა და საბუთების მიღება ხდება 2022 წლის ივნის-დეკემბერში. მოსაწვევის გაცემის საბუთები, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მოსამზადებელ განყოფილებაში (პროფესიონალურ ორიენტაციისა და წინასაუნივერსიტეტო მომზადების ფაკულტეტებზე) ჩარიცხვის საბუთები მოწოდებულ უნდა იქნას შემდეგ მისამართზე: 220083, მინსკი, ძერჟინსკის გამზ.83, კორპუსი 5, მე-3 სართული, 324 ა. კაბინეტი. ინფორმაციის მისაღებად დაკავშირება შესაძლებელია შემდეგ სატელეფონო ნომერზე:  +375 17 358-41-04. ელ.ფოსტა: pdp@bsmu.by.

დეტალური ინფორმაცია ბელორუსის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიღების წესების შესახებ ხელმისაწვდომია ვებსაიტზე bsmu.by.

 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» информирует, что срок приема документов от иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в 2022/2023 учебном году на обучение на 1 курс медицинского факультета иностранных учащихся продлен до 1 января 2023 г.

Для иностранных граждан образовательный процесс в университете организован на медицинском факультете иностранных учащихся по специальностям: «Лечебное дело» (русский или английский язык обучения), «Стоматология» (русский или английский язык обучения), «Фармация» (русский или английский язык обучения). Перечень документов, необходимых для поступления на 1 курс медицинского факультета иностранных учащихся предоставляются по адресу 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского 83, 5 корпус, 2 этаж, каб. 224а. Телефон для справок: +375 17 378-19-58. Email: pk@bsmu.by.

Кроме того, иностранные граждане могут поступать для обучения на факультет профориентации и довузовской подготовки Белорусского государственного медицинского университета. Факультет профориентации и довузовской подготовки (подготовительное отделение иностранных граждан) принимает иностранных граждан, имеющих полное среднее образование (высшее образование) или профессионально-техническое образование или среднее специальное образование, с целью изучения английского языка, русского языка, биологии, химии. Факультет довузовской подготовки (подготовительное отделение иностранных граждан) осуществляет обучение на английском или русском языках. Срок обучения составляет 8-10 месяцев, после окончания подготовительного отделения иностранным гражданам выдаются сертификаты (свидетельства), дающие им право на поступление без вступительных экзаменов (зачисление) на 1-й курс в высшие учебные заведения стран Содружества Независимых Государств (СНГ) по медицинским и биологическим специальностям.

Приём документов на приглашение и документов на обучение на подготовительном отделении иностранных граждан (факультете профориентации и довузовской подготовки) в 2022/2023 учебном году осуществляется в июне-декабре 2022г. Документы для выдачи приглашений, документы для зачисления на подготовительное отделение иностранных граждан (факультет профориентации и довузовской подготовки) предоставляются по адресу: 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского 83, 5 корпус, 3 этаж, каб. 324 а. Телефон для справок: +375 17 358-41-04. Email: pdp@bsmu.by.

Подробная информация о правилах приема иностранных граждан в Белорусский государственный медицинский университет размещена на сайте bsmu.by.

Версия для печати

Дипмиссии Беларуси за рубежом

Все дипмисии Сайт МИД
Перейти